Ochrana osobních dat : Autobest Tuning

Prohlášení o ochraně osobních dat

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR


 

1. KOUPĚ ZBOŽÍ

 

1.1 Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující“) a prodávajícím Tomáš Hájek, se sídlem Kubátova 119, Háj u Duchcova, 41722, IČO: 64688071, („Prodávající“), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese  www.autobest-tuning.cz. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

 

1.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

 

1.3 Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 1.2 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu Prodávajícího na výše uvedené internetové adrese) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce,

 

1.4 Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží na provozovně Prodávajícího (pokud tento způsob převzetí umožňuje webové rozhraní obchodu) požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

 

1.5 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v článku 1.3. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

 

1.6 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

 

1.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 3, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

 

1.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

 

 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

 

Osobní údaje považujeme za něco, co je třeba chránit a tady zjistíte, jak chráníme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů.

Správcem osobních údajů je Tomáš Hájek, IČO: 64688071 a potřebujeme je pro následující účely.

                     vyřízení objednávky

       vyřízení reklamace

       zodpovězení vašich dotazů na kontaktní e-maily

       marketingové akce 

 

Osobní údaje, které jsou předmětem ochrany:

 

       Jméno a Příjmení

       Dodací adresa 

       Fakturační adresa, IČ, DIČ

       Telefonní číslo

       E-mailová adresa

       IP adresa

       bankovní spojení

       obrazový a zvukový záznam z kamerového systému

       ID datové schránky

       Historie nákupů


Vaše osobní údaje nikdy nikomu neprodáváme a ani je od nikoho nekupujeme. Některé údaje pro nás zpracovávají distributoři, správce vebu, ale i zde máte jistotu, že jsou v bezpečí, protože i oni tyto informace musí střežit.

Dobu zpracování vašich osobních údajů jsme zkrátili na nezbytné minimum.

 

Účel zpracování

Doba uložení osobních údajů

Vyřízení objednávky

Dle zákona. Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

Vyřízení reklamace

Dle zákona. Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.

Dotaz na kontaktní e-maily

Nejdéle 3 roky od zodpovězení dotazu

Cílená nabídka zboží a služeb

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Marketingové akce

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 

Osobní údaje našich zákazníků jsou pro nás velmi citlivé informace. Každý má právo vědět, jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, a jak s nimi nakládáme. Ze zákona máte nárok získat opis osobních údajů, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vznést námitku proti profilování, podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajůzjistit zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.

Nenakupujeme osobní údaje od třetích stran. Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí vždy jen z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou poskytnuty přímo našimi zákazníky, dodavateli nebo distributory.

 

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

Pokud si chcete přečíst přesné znění té nejdůležitější legislativy, která se týká ochrany osobních údajů a podle které postupujeme, tak se podívejte na odkazy níže:

                     NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

       Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

       Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů může udělit souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů a souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt získat opis osobních údajů, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vznést námitku proti profilování, podat stížnost – naším dozorovým úřadem je 
Úřad pro ochranu osobních údajůzjistit zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.